Sidan innehåller annonslänkar

Catit PIXI Vattenfontän 2,5 liter (Ljusrosa)

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Inspiration:

Varför Klösbrädor är Ett Måste för Varje Kattägare

Varför Klösbrädor är Ett Måste för Varje Kattägare

Utforska vikten av klösbrädor för katters välbefinnande och hur de kan skydda ditt hem från skador.
Läs mer här
Top 10 godaste tuggben till din hund

Top 10 godaste tuggben till din hund

Tuggben ska vara goda och utmanande för hunden. Hunden får en avkopplande stund att avnjuta sitt tuggben i lugn och ro. På så vis blir din hund en lugnare och mer trivsam kamrat i hemmet.
Läs mer här
Hur tillverkas fiskfoder?

Hur tillverkas fiskfoder?

Fiskfoder är foder som tillverkas för att tillfredsställa den odlade fiskens behov av en näringsrik kost.Våt och halvtorrt fiskfoder tillverkas av till exempel hackad fisk, fiskavfall och ett bindemedel med vitamininsats. Vid tillverkning av torrfoder används till exempel sillmjöl, fiskmjöl, Sojabönamjöl, torrjäst, förklistrat vete, vetekli, fiskolja och salt- och vitamintillsatser. Fiskfoder portioneras ut till fiskarna via automatiska foderanläggningar.Fiskfodern framställs med en extruder. En extruder är en slags tryckkokare. I extrudern upphettas foderblandningen under tryck. Under upphettningen stiger temperaturen tillfälligt till över 100 grader. Detta gör så att framställningen av fiskfoder också är mycket hygienisk. Idag har man en mycket bred kunskap om olika fiskarters behov av näringsämnen. Därför är det nu också möjligt att definiera olika sorters fiskfoder för olika arter.Fiskfoder är en kostsam post för fiskodlarna. För att framställa ett kilo lax behövs det mellan 2 och 2,5 kg foderfisk. Att det behövs cirka 2,5 kilo foderfisk betyder dock inte att allt går åt till fisken. När fiskoljan och fiskmjölet till laxfodret utvunnits återstår restprodukter som till exempel fiskmjöl. Fiskmjöl kan användas till bland annat djurfoder, främst till foder för uppfödning av kyckling och gris.
Läs mer här

Produktinformation

Catit PIXI Vattenfontän 2,5 literCatit PIXI Vattenfontän 2,5 literBRUKSANVISNINGREGISTRERA DIG ONLINE!MER INFORMATIONSÄKERHETSTIPSINSTRUKTIONER GÄLLANDE RISK FÖR ELDSVÅDA, ELSTÖT ELLER PERSONSKADAVIKTIG SÄKERHETSINFORMATIONVARNING För att undvika skador bör grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland följande1 LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER och alla viktiga meddelanden på anordningen före användning av pumpen Om du inte gör det kan det leda till skada på apparaten.FARA – var särskilt försiktig för att undvika elektriska stötar eftersom vatten används i den här produkten.

Försök inte att reparera apparaten själv i någon av följande situationer, utan lämna tillbaka pumpen till en auktoriserad serviceanläggning för service om den fortfarande täcks av garantin eller avyttra den. A Om pumpen visar några tecken på onormalt vattenläckage ska du dra ur elkabeln och avlägsna pumpen från vattnet.B Inspektera apparaten noggrant efter installationen.

Apparaten ska inte vara inkopplad om det finns vatten på delar som inte får vara blöta. C Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt, vid funktionsfel eller om den tappas eller skadas på något sätt.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika farliga risker. Klipp eller skär aldrig av sladden.

D Eluttaget bör alltid vara placerat ovanför apparatens nivå. Dra INTE ut sladden om stickkontakten eller eluttaget har kommit i kontakt med vatten.

Stäng av strömmen via elcentralen eller proppskåpet och dra sedan ur kontakten för att undersöka om det finns vatten i uttaget. 3 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med betydligt försämrad fysisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner i användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn måste alltid hållas under uppsyn för att se till att de inte leker med apparaten. 4 Undvik skada genom att inte vidröra rörliga eller varma delar.FÖRSIKTIGT Koppla alltid ur apparaten från eluttaget innan du lägger på eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras.

Dr ur elsladden när pumpen läggs ner i eller tas bort från vattnet. Ryck aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten från uttaget.

Ta tag i stickkontakten och dra för att koppla ur. Koppla alltid ur apparaten från elnätet när den inte används.

Lyft aldrig pumpen i sladden.VARNINGDET HÄR ÄR EN PUMP TILL EN VATTENFONTÄN FÖR HUSDJUR.Denna pump har utvärderats för användning med enbart sötvatten. Använd inte den här pumpen för andra ändamål än avsedd användning (dvs.

använd den inte i pooler, badrum osv.). Det är inte säkert att använda tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare.• Använd inte pumpen i pooler eller andra situationer där människor är nedsänkta.• Den här pumpen är lämplig för användning i temperaturer upp till 35 °C.• Använd inte pumpen med lättantändliga vätskor.7 Installera eller förvara inte den här apparaten där den utsätts för temperaturer under fryspunkten.

Skydda pumpen från direkt solljus. 8 Se till att apparaten står på en plan, jämn yta.

Övervaka apparaten regelbundet. Lämna inte apparaten obevakad under längre perioder.

Låt inte pumpen torka ut. Pumpen måste vara helt nedsänkt i vatten.

Pumpen får aldrig användas utan vatten. 9 Om en förlängningssladd behövs ska du kontrollera att anslutningen är vattentät och dammtät.

Använd en sladd med rätt klassificering. Det finns risk för överhettning om du använder en sladd som är klassificerad för lägre ampere eller effekt (watt).

Placera kabeln så att du inte snubblar över den eller rycker ut den av misstag. 10 Använd inte enheten utomhus.

Enheten är endast avsedd för inomhusbruk.SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS. Säker och effektiv användning av den här vattenfontänen kan endast garanteras om du följer de här riktlinjerna för installation, elektricitet och underhåll.ÅTERVINNING Denna produkt har symbolen för selektiv sortering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den här produkten måste hanteras i enlighet med Europadirektivet 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller nedmonteras med minskad påverkan på miljön. Kontrollera med din lokala miljömyndighet avseende möjliga avyttringsanvisningar eller vänd dig till en officiellt registrerad återvinningscentral.

Elektroniska produkter som inte inkluderas i sorteringsprocessen kan vara farliga för miljön och mänsklig hälsa p.g.a. förekomsten av farliga substanser.INNEHÅLL1.

Tillbehör för pip2. Fontänens lock3.

Filterfacka. Öppningar för bräddavloppb.

Silikonrör4. Filterpatron5.

Pump6. Fontänbehållarea.

Vattennivåfönster7. AdapterAlla bilder som visas i handboken är endast avsedda som illustration.

Den verkliga produkten kan variera på grund av produktförbättringar.DELARA PumphöljeB PumphjulslockC PumphjulD PumphusANVÄNDNINGKatter kan vara vad gäller vätskeintag. Vissa katter föredrar stora vattenytor istället för rinnande vatten och tvärtom.

Vattenfontänen Catit® PIXI ™ ger din katt en kontinuerlig källa till rent dricksvatten inomhus och tillåter olika vattenflödesinställningar för att uppmuntra ditt husdjur att dricka mer. Att dricka mer vatten säkerställer att njurarna fungerar som de ska och förhindrar bildandet av kristaller som kan leda till urinvägssjukdomar.Öppningarna för bräddavlopp i filterfacket förhindrar vattnet från att stiga och svämma över om filterpatronen sätts igen.

Men kom ihåg att filtret alltid ska bytas om det är synligt smutsigt, skadat eller igensatt.Pumpen är utrustad med en sensor som känner när vattennivån i behållaren är för låg. Då stängs fontänen automatiskt av för att förhindra att pumpen körs torr.

När vattenbehållaren har fyllts på börjar fontänen att gå igen.För fontänen PIXITM #43720 med överdel av rostfritt stål För att förhindra kalkavlagringar och hålla överdelen av rostfritt stål i gott skick, rekommenderar vi att du regelbundet diskar överdelen av rostfritt stål i diskmaskinen (t.ex. en eller två gånger i veckan, vid första tecken på kalkavlagringar)INSTALLATION1.

Ta ut enheten ur förpackningen. Ta ut fontänens överdel och filterfacket.

Sätt i USB-kabeln i kabelrännan i vattenbehållaren och dra igenom kabeln. Placera pumpen åt sidan.2.

Rengör fontänen innan användning för att ta bort smuts och skräp. Tvätta hela enheten (utom filtret) med en svamp.

Använd inte slipande rengöringsmedel eller material på någon del av enheten. Skölj noga.3.

Fäst pumpen till fontänens överdel genom att trycka in den i silikonröret så att pumpens lysdiod är riktad mot vänster. Kontrollera att pumpen står plant.4.

Sätt tillbaka filterfacket i behållare och tryck ner USB-kabeln i kabelspåret så att den säkras.5. Ta ut filterpatronen ur påsen.

Skölj filtret för att ta bort överflödigt damm och blötlägg det helt.6. Sätt i filterpatronen i filterfacket med fickorna vända nedåt.

Tryck ner filtrets bomullsdel så att den trycks in under plasten i mitten.7. Sätt ner fontänens överdel på behållaren, med fördjupningen framåtvänd.8.

Fyll fontänen med vatten. Vattennivån kan ses genom det genomskinliga fönstret på behållarens framsida.

Överfyll inte fontänen.9. (Valfritt) sätt in munstycket i öppningen på fontänens överdel för att skapa en vattenstråle som katten kan dricka från.

Rikta pipen i önskad riktning. Tryck ned ordentligt för att fästa och dra uppåt för att ta bort.10.

Anslut nätsladden till USB-adaptern och koppla in den i vägguttaget. Fäst överflödig nätsladd med ett buntband och placera den bakom fontänen för att undvika att husdjur tuggar på den och trasslar in sig.Pumpens lysdioderFast vitt ljusFontänen PÅVitt ljus SLÄCKTFontän AV/vattennivå låg//behållare tomBlinkar röttLåg vattennivåLyser röttBehållare tomFELSÖKNINGProblemMöjlig orsak Inget vatten kommer ut ur fontänenKoppla ut fontänens kontakt och koppla sedan in den igen.

Om problemet kvarstår måste pumpen rengöras (se avsnittet Underhåll).Pumpens lysdiod blinkar rött och/eller pumpen låter och inget vatten kommer ut ur fontänenFyll på behållaren och se till att pumpen står jämnt och att den sitter fast ordentligt på ovansidan (se instruktionerna).Pumpens lysdiod blinkar rött och vitt och vatten rinner inte ut stadigt.Vattnet håller på att ta slut i fontänen. Fyll på.UNDERHÅLLVARNING Koppla alltid bort apparaten från eluttaget innan du monterar eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras.

Tvätta och skölj fontänen med en mjuk svamp och ett icke-slipande rengöringsmedel. Skölj noggrant och se till att det inte finns några såprester.

Ta bort filtret från basen och skölj det. Tvätta inte filtret med tvål.

Om filtret innehåller mycket skräp eller annat främmande material ska det bytas ut (ersättningsfilter säljs separat). Filtret ska bytas var 3-4 vecka eller när det finns synliga tecken på att filtret är mättat med främmande ämnen (skräp, mat, hår osv.) eller om vattenflödet hindras.

Tätare byten kan bli nödvändiga på grund av miljö- och vattenförhållanden inomhus, samt om fontänen används av flera husdjur.Om pumpen verkar smutsig kan du öppna pumpen och ta bort pumphjulslock och pumphjul (se bilderna på sidan 33). Avlägsna eventuellt skräp från pumphjulet och rengör det ordentligt med rinnande vatten.

Hantera pumphjulet försiktigt. Om pumpen låter ska du rengöra pumpen som beskrivet ovan och fylla på vatten i behållaren så att pumpen är helt nedsänkt.

LÅT INTE PUMPEN TORKA UT.1. Öppna pumpen, ta bort pumphjulslocket och pumphjulet.2.

Skölj varje del med vatten och ta bort hår eller skräp från pumphjulet och pumphuset innan du försiktigt monterar tillbaka dem.GARANTIDricksfontänen Catit® PIXI™ garanteras för defekta delar och defekt arbete under en period på 2 år från inköpsdatumet. Garantin gäller endast med inköpsbevis.

Garantin är begränsad till att endast omfatta reparation eller byte och den täcker inte följdskador, förlust av eller skada på husdjur, egendomsskador eller skada på levande eller livlösa föremål, oavsett orsak. Garantin är endast giltig under de normala driftsförhållanden som enheten är avsedd för.

Den utesluter skada som orsakas av orimlig användning, försumlighet, felaktig installation, ändringar och felaktig eller kommersiell användning. Garantin täcker inte slitagebenägna delar som inte har underhållits tillräckligt eller på rätt sätt.

GARANTIN PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.För garantiservice, kan du kontakta din lokala återförsäljare av husdjursprodukter eller skriva till Catit®-representanten i ditt land.TILLBEHÖRCatit® PIXI™ nya filterkuddar till PIXITM Fountain-filtret säljs separat.#43721 3-pack#43722 6-packRESERVDELARPump (#44833) och USB-adapter (#44834)CATIT FÖR DIGHitta användbar produktinformation och handböcker, delta i tävlingar och utnyttja många spektakulära förmåner. Gå till catit.com, välj ditt land och gå till Catit för dig på webbplatsmenyn.REGISTRERA DIN PRODUKTRegistrera din produkt online för förbättrad tillgång till kundsupport.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Ridmer.se 2024